Pracovní místa

Aplikace Pracovní místa obsahuje přehled inzerátů na volné pracovní pozice Magistrátu města Plzně, popř. úřadů městských obvodů a organizací města.

Náhled inzerátu

Zpět PDF verze


ÚMO Plzeň 4
Výběrové řízení - úřednice/úředník - agenda projednávání přestupků

Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice - agenda projednávání přestupků zařazené/ho v Oddělení právním a správních činností ÚMO Plzeň 4

tajemník ÚMO Plzeň 4

Výběrové řízení na obsazení pozice úředník/úřednice - agenda projednávání přestupků zařazené/ho v Oddělení právním a správních činností ÚMO Plzeň 4

10 (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.)
Plzeň
 • zajišťování přestupkového řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku,
 • zpracovávání zpráv o pověsti občanů pro orgány soudu a policie,
 • rozhodování o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zajišťování úkolů obce dle zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • minimálně SŠ,
 • výhodou vzdělání VŠ v magisterském studijním programu v oboru právo a právní věda, právo nebo bezpečnostně právní studia na vysoké škole v ČR,
 • praxe ve veřejné správě a zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku přestupků výhodou,
 • znalost příslušné legislativy vítána (zejména zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů),
 • časová flexibilita, komunikační schopnosti na vysoké úrovni, samostatnost,
 • občanská bezúhonnost.
 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za MD a RD),
 • po zapracování možnost získání motivujícího osobního příplatku,
 • odborný profesní růst,
 • výhody sociálního charakteru.
1.2.2023 nebo dle dohody
na dobu určitou (po dobu mateřské a rodičovské dovolené)

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), kontaktní telefon, e-mail adresa, datum a podpis.

K přihlášce je nutné připojit: strukturovaný životopis, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (možno nahradit čestným prohlášením), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením).

do 6.1.2023 do 14.00 hod

Písemné přihlášky v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení PŘESTUPKY + příjmení uchazeče“ přijímá do 6.1.2023 do 14:00 hod. podatelna Úřadu městského obvodu Plzeň 4, Mohylová 55, 312 64 Plzeň.

Bližší informace na tel. čísle: 378 036 610, 378 036 607, 378 036 667
24.11.2022
07.01.2023