Pracovní místa

Aplikace Pracovní místa obsahuje přehled inzerátů na volné pracovní pozice Magistrátu města Plzně, popř. úřadů městských obvodů a organizací města.

Náhled inzerátu

Zpět PDF verze


Městská policie Plzeň
Výběrové řízení - velitel/ka Městské policie Plzeň

Výběrové řízení na pozici určeného strážníka, který bude pověřen plněním některých úkolů při řízení Městské policie Plzeň ve smyslu § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění - velitel/ka Městské policie Plzeň

Člen Rady města Plzně pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality pověřený řízením Městské policie Plzně dle usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 381 ze dne 18. 10. 2022 vyhlašuje na základě zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 400 ze dne 24. 11. 2022

Výběrové řízení na pozici určeného strážníka, který bude pověřen plněním některých úkolů při řízení Městské policie Plzeň ve smyslu § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění - velitel/ka Městské policie Plzeň

Platová třída 12 (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.). V případě, kdy vybraný uchazeč nemá osvědčení dle § 4f zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, bude s ním uzavřena pracovní smlouva na dobu určitou, a to v délce 6 měsíců se zařazením čekatel v 5. platové třídě (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.). Pracovní smlouva na dobu neurčitou a pověření plněním úkolů velitele Městské policie Plzeň může být realizováno po získání výše uvedeného osvědčení.
Plzeň

Tvorba koncepce komplexního zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku ve statutárním městě a plnění dalších úkolů při řízení Městské policie Plzeň v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii a vnitřním předpisem - Organizačním řádem Městské policie Plzeň.

 • věk min. 18 let,
 • státní občanství ČR,
 • bezúhonnost ve smyslu § 4a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, 
 • spolehlivost ve smyslu § 4b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, 
 • zdravotní způsobilost ve smyslu § 4c zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, 
 • odborná způsobilost ve smyslu § 4d zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii (Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů strážníka dle Vyhlášky MV ČR č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii),
 • osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů dle § 4f zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, případně předpoklad získání tohoto osvědčení, 
 • negativní lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. upravujícího některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích,
 • ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu (ve smyslu § 55 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění), 
 • minimálně 5 let praxe při koordinaci veřejného pořádku,
 • minimálně 5 let praxe s vedením kolektivu,
 • řídící a organizační schopnosti, 
 • velmi dobré komunikační schopnosti, 
 • znalost bezpečnostní problematiky, integrovaného záchranného systému,
 • základní znalost fungování, hospodaření a kontroly veřejné správy,
 • znalost zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii a souvisejících předpisů,
 • dobrá znalost práce na PC,
 • řidičský průkaz sk. B.
Předpokládaný datum nástupu: leden – únor 2023. Předpokládaný datum konání ústního pohovoru: 20. 12. 2022 od 9 hod.
na dobu neurčitou
 1. přihláška (náležitosti přihlášky: název pracovního místa, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní občanství, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis), 
 2. strukturovaný životopis, 
 3. personální dotazník,
 4. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, 
 5. čestné prohlášení ve smyslu § 4a o bezúhonnosti, § 4b o spolehlivosti zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
 6. ověřená kopie Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů strážníka dle Vyhlášky MV ČR č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii, je-li uchazeč jeho držitelem,
 7. negativní lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. u uchazečů, kteří se narodili před 1. 12. 1971,
 8. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 9. souhlas s psychologickým testováním.

Součástí podkladů pro výběrové řízení bude zpracovaná koncepce řízení Městské policie Plzeň v rozsahu 3 normostran.

Personální dotazník a formulář čestných prohlášení a souhlasu s psychologickým testováním je možno vyzvednout přímo na Personálním odboru Městské policie Plzeň nebo stáhnout z webových stránek www.mpplzen.cz (Nábor).

do 12. 12. 2022 včetně

Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá do 12. 12. 2022 (včetně) Personální odbor Městské policie Plzeň, Perlová 3, 301 00 Plzeň.

Obálku označte názvem: „Výběrové řízení – velitel/ka Městské policie Plzeň“.

Bližší informace Bc. Jana ČERNÁ, MBA tel. 378 036 904, e-mail: cernaja@plzen.eu.
25.11.2022
13.12.2022