Pracovní místa

Aplikace Pracovní místa obsahuje přehled inzerátů na volné pracovní pozice Magistrátu města Plzně, popř. úřadů městských obvodů a organizací města.

Náhled inzerátu

Zpět PDF verze


Magistrát města Plzně
Výběrové řízení - referent/referentka OŽP

Výběrové řízení na obsazení pozice referent/ka v oddělení ochrany vod a ovzduší v Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně

Tajemník Magistrátu města Plzně v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

Výběrové řízení na obsazení pozice referent/ka v oddělení ochrany vod a ovzduší v Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně

10 (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.)
Plzeň
 • vydává povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (povolení k odběru povrchových a podzemních vod a k jinému jejich užívání),
 • vydává souhlas ke stavbám, zařízením, popř. činnostem, k nímž není třeba povolení zákona o vodách, které však mohou ovlivnit vodní poměry,
 • vydává vyjádření k umístění, provedení, změně nebo odstranění stavby, zařízení nebo provedení jiné činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod,
 • stanovuje ochranná pásma k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů a zasílá příslušnému katastrálnímu úřadu údaje potřebné k evidenci ochrany území vodních zdrojů,
 • vede vodohospodářskou evidenci a vede evidenci vydaných povolení, souhlasů a vyjádření,
 • schvaluje kanalizační řády veřejné kanalizace,
 • vydává povolení k vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace,
 • zabezpečuje ochranu před povodněmi v rozsahu příslušném obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. 
 • ukončené vyšší odborné nebo VŠ vzdělání, stupeň Bc., obor vodohospodářské stavby, chemická technologie, vodní hospodářství a ekologie, 
 • odborná praxe v oblasti vodního hospodářství výhodou,
 • ZOZ v oboru výhodou,
 • znalost práce na PC,
 • řidičský průkaz sk. B podmínkou (aktivní řidič),
 • splnění požadavků dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.
 • zajímavé a perspektivní zaměstnání u stabilního zaměstnavatele, 
 • motivující osobní příplatek, mimořádné odměny a další zaměstnanecké výhody (příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, flexi passy, 25 dnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna a další benefity),
 • pružná pracovní doba,
 • možnost osobního a profesního rozvoje,
 • propracovaný systém vzdělávání (školení, podpora v dalším studiu).
leden 2023
na dobu neurčitou
 1. přihláška (náležitosti přihlášky: název pracovního místa, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis),
 2. strukturovaný životopis,
 3. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, 
 4. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 5. personální dotazník a čestné prohlášení (je možno stáhnout z webových stránek www.plzen.eu (kategorie Úřad, Pracovní místa).
do 28. 11. 2022

Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá do 28. 11. 2022 personální oddělení Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 301 00 Plzeň. Přihlášku prosím zašlete poštou na uvedenou adresu.

Bližší informace na telefonu č. 378 032 711.
10.11.2022
29.11.2022